แบบสำรวจความพึงพอใจการเข้าใช้ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์
ประจำปีงบประมาณ 2560
 
      การสำรวจความพึงพอใจชุดนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าถึง หรือเข้ามาใช้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (www.cpd.go.th) ทั้งนี้ เพื่อนำผลสำรวจดังกล่าว ไปพัฒนาปรับปรุงข้อมูลและเว็บไซต์ ให้ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ โดยขอความร่วมมือท่านในการตอบคำถามที่สอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด
 
  ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
 
เพศ      ชาย     หญิง    
วุฒิการศึกษาสูงสุด       
ประเภทผู้รับบริการ       
วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูล       
ข้อมูลหลักที่คุณเข้าใช้มากที่สุด       
 
  ส่วนที่ 2 : ความพึงพอใจข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
 
ประเด็นที่ท่านได้รับบริการ
ระดับความพึงพอใจ
พอใจมาก
ที่สุด
พอใจมาก
พอใจ
ไม่ค่อย
พอใจ
ไม่พอใจเลย
  1. เว็บไซต์มีความทันสมัย สวยงาม
  2. ความเร็วในการเข้าถึง/Download
  3. การค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์ มีความสะดวก/ง่ายต่อการค้นหา/เข้าถึงข้อมูล
  4. ข้อมูลที่เผยแพร่มีความเหมาะสม/ตรงตามความต้องการ
  5. ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย เชื่อถือได้
  6. ในภาพรวม ท่านมีความพึงพอใจต่อการเข้าใช้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์เพียงใด
 
  ส่วนที่ 3 : ข้อเสนอแนะ
 
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมสหกรณ์   www.cpd.go.th
โทรศัพท์ 0 2628 5519 , 0 2281 8621, 0 2281 1900 ต่อ 609 ,610
E-mail : cpd_database@cpd.go.th