กรมส่งเสริมสหกรณ์     

  จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจแล้ว :   4,171  ราย
  จำนวนบุคลากรทั้งหมด  5,125 ราย จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจ คิดเป็น 79.80 % ของบุคลากรทั้งหมด
  จำนวนบุคลากรเป้าหมาย(ร้อยละ 60) 3,075 ราย จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจ คิดเป็น 132.79 % ของบุคลากรเป้าหมาย

  ศสท. จะเปิดระบบให้กรอกแบบสำรวจ ตั้งแต่วันที่1 กรกฎาคม 2563 - วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 16.30 น.     

กรอกแบบสำรวจ
  1.กรอกแบบสำรวจความพึงพอใจ   
(ปิดการกรอกแบบสำรวจ หน่วยงานส่วนกลางสามารถดูผลสำรวจได้จากผลสำรวจ ข้อ 2)
 
ผลสำรวจ
  2. ผลสำรวจรายหน่วยงาน (เฉพาะหน่วยงานที่ถูกประเมิน)
  3. ช่องทางในการติดต่อเพื่อใช้บริการ
 
หน่วยงานที่กรอกแบบสำรวจ
  4. ตรวจสอบรายชื่อหน่วยงานที่กรอกแบบสำรวจ   
 
ดาวน์โหลด (เฉพาะหน่วยงานที่ถูกประเมิน)
  5. ดาวน์โหลดข้อเสนอแนะ เป็น File Excel
 
ผลสำรวจ สำหรับ กพร.  


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมสหกรณ์   www.cpd.go.th
โทรศัพท์ 0 2628 5519 , 0 2281 8621, 0 2281 1900 ต่อ 609 ,610
E-mail : cpd_database@cpd.go.th