กรมส่งเสริมสหกรณ์     

  จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจแล้ว :   3,860  ราย
  จำนวนบุคลากรทั้งหมด  5,021 ราย จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจ คิดเป็น 73.85 % ของบุคลากรทั้งหมด
  จำนวนบุคลากรเป้าหมาย(ร้อยละ 60) 3,013 ราย จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจ คิดเป็น 122.89 % ของบุคลากรเป้าหมาย
  ** หมายเหตุ : ข้อมูลจำนวนบุคลากร จากระบบสารสนเทศการรายงานผลข้อมูลบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564

  ศสท. จะเปิดระบบให้กรอกแบบสำรวจ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 - วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30 น.     

กรอกแบบสำรวจ
  1. กรอกแบบสำรวจความพึงพอใจ (ปิดการกรอกแบบสำรวจแล้ว)
 
หน่วยงานที่กรอกแบบสำรวจ
  2. ตรวจสอบรายชื่อหน่วยงานที่กรอกแบบสำรวจ   
 
ดาวน์โหลด (เฉพาะหน่วยงานที่ถูกประเมิน)
  3. ดาวน์โหลดข้อเสนอแนะ เป็น File Excel
 
ผลสำรวจ สำหรับ กพร.  


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมสหกรณ์   www.cpd.go.th
โทรศัพท์ 0 2628 5519 , 0 2281 8621, 0 2281 1900 ต่อ 609 ,610
E-mail : cpd_database@cpd.go.th