กรมส่งเสริมสหกรณ์  กรอกแบบสำรวจ   รายงาน  

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการภายใน กรมส่งเสริมสหกรณ์
ประจำปีงบประมาณ 2564


1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ


  เพศ ชาย หญิง    
 
  อายุ ต่ำกว่า 31 ปี 31 - 40 ปี 41 - 50 ปี 51 ปีขึ้นไป
 
  ระดับการศึกษา ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท สูงกว่าปริญญาโท
 
  ระดับตำแหน่งปัจจุบัน    
 
  ระยะเวลาการปฏิบัติงาน    
 
  หน่วยงานที่สังกัด        
 
  ท่านใช้ช่องทางใด ในการติดต่อ สอบถาม หรือใช้บริการกับ หน่วยงานภายในกรม (เลือกได้มากกว่า 1)
เว็บไซต์          อีเมล์          โทรศัพท์          ติดต่อที่หน่วยงาน          หนังสือราชการ         
Facebook กรมส่งเสริมสหกรณ์          Line กลุ่ม          Line ส่วนตัว           อื่นๆ   


2.ความพึงพอใจของการให้บริการของหน่วยงานส่วนกลางของกรมส่งเสริมสหกรณ์

กพร. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กตน. กลุ่มตรวจสอบภายใน สลก. สำนักงานเลขานุการกรม
กค. กองคลัง กกจ. กองการเจ้าหน้าที่ กผง. กองแผนงาน
ศสท. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สคส. สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์ สนม. สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย
กพง. กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า กพก. กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร กพน. กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์
สทส. สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กคร. กองประสานงานโครงการพระราชดำริ ศวส. ศูนย์วิเคราะห์และติดตามสถานะการณ์ทางการเงินสหกรณ์
กทช. กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการสหกรณ์


กรุณากรอกคะแนนระดับความพึงพอใจ โดยมีคะแนน ดังนี้ 1 = พอใจน้อยที่สุด   2 = พอใจน้อย   3 = พอใจปานกลาง   4 = พอใจมาก   5 = พอใจมากที่สุด

หรือ กรอกคะแนนระดับความไม่พึงพอใจ โดยมีคะแนน ดังนี้  -1 = ไม่พอใจน้อยที่สุด   -2 = ไม่พอใจน้อย   -3 = ไม่พอใจปานกลาง   -4 = ไม่พอใจมาก   -5 = ไม่พอใจมากที่สุด


ประเด็นที่ท่านได้รับบริการ หน่วยงาน
กอง/ศูนย์/สถาบัน/สำนัก
กพร. กตน. สลก. กค. กกจ. กผง. ศสท. สคส. สนม. กพง. กพก. กพน. สทส. กคร. ศวส. กทช.
กรุณาคลิกเลือกหน่วยงานที่ท่านต้องการประเมิน
เลือกได้มากกว่า 1 หน่วยงาน
ควรเป็นหน่วยงานที่ท่านติดต่อประสานงาน
 ด้านกระบวนการ
  1. การจัดลำดับขั้นตอนการให้บริการเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
  2. ความรวดเร็วในการให้บริการ
 ด้านบุคลากร/เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
  1. เจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบ ซื่อตรง โปร่งใส่ ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี
  2. ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน (ตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น ถูกต้อง แม่นยำ เข้าใจได้)
  3. ความพร้อมในการให้บริการ (ความเต็มใจ ยินดี ความสุภาพต่อผู้รับบริการ)
 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
  1. สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน (ความสะอาด เป็นระเบียบ มีป้ายสัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการชัดเจน)
  2. ระบบบริการอิเล็คทรอนิกส์ (เว็บไซต์ ระบบงาน) ของหน่วยงาน (แบ่งหมวดหมู่ชัดเจน รูปแบบใช้งานง่าย ตัวอักษรอ่านง่าย ชัดเจน และความรวดเร็วของการเข้าถึง)
  3. ข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน (เป็นปัจจุบัน ใช้ภาษาเข้าใจง่าย กระชับ อธิบายได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน ดาวน์โหลดง่าย และนำไปใช้ประโยชน์ได้)
 ด้านคุณภาพการให้บริการ
   ได้รับบริการครบถ้วน ถูกต้อง และตรงตามความต้องการ


ความคิดเห็นต่อการให้บริการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน  


  ความไม่พึงพอใจและข้อเสนอแนะ
บริการของ กพร.
  ความไม่พึงพอใจและข้อเสนอแนะ
บริการของ กตน.
  ความไม่พึงพอใจและข้อเสนอแนะ
บริการของ สลก.
  ความไม่พึงพอใจและข้อเสนอแนะ
บริการของ กค.
  ความไม่พึงพอใจและข้อเสนอแนะ
บริการของ กกจ.
  ความไม่พึงพอใจและข้อเสนอแนะ
บริการของ กผง.
  ความไม่พึงพอใจและข้อเสนอแนะ
บริการของ ศสท.
  ความไม่พึงพอใจและข้อเสนอแนะ
บริการของ สคส.
  ความไม่พึงพอใจและข้อเสนอแนะ
บริการของ สนม.
  ความไม่พึงพอใจและข้อเสนอแนะ
บริการของ กพง.
  ความไม่พึงพอใจและข้อเสนอแนะ
บริการของ กพก.
  ความไม่พึงพอใจและข้อเสนอแนะ
บริการของ กพน.
  ความไม่พึงพอใจและข้อเสนอแนะ
บริการของ สทส.
  ความไม่พึงพอใจและข้อเสนอแนะ
บริการของ กคร.
  ความไม่พึงพอใจและข้อเสนอแนะ
บริการของ ศวส.
  ความไม่พึงพอใจและข้อเสนอแนะ
บริการของ กทช.


กรุณากดปุ่ม 

ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมสหกรณ์   www.cpd.go.th
โทรศัพท์ 0 2628 5519 , 0 2281 8621, 0 2281 1900 ต่อ 609 ,610
E-mail : cpd_database@cpd.go.th