รายการ
 
บันทึกแก้ไข
  1. ลงทะเบียนกลุ่มอาชีพใหม่
  2. แก้ไขข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มอาชีพ (ชื่อ,สถานะ,สินค้าหลัก)
  3. บันทึก Profile กลุ่มอาชีพ
 
รายงาน
  4. รายงานกลุ่มอาชีพรายกลุ่ม
  5. รายงานสรุปจำนวนกลุ่มอาชีพตามสถานะ
 
ดาวน์โหลด
  6. ดาวน์โหลดข้อมูลโปรไฟล์กลุ่มอาชีพ เป็น File Excel - - > สำนักงานสหกรณ์จังหวัด  (ใส่ Username และ Password)
  7. ดาวน์โหลดข้อมูลโปรไฟล์กลุ่มอาชีพ File Excel ทั้งประเทศ - - > ส่วนกลาง  (ใส่ Username และ Password)
  8. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลโปรไฟล์กลุ่มอาชีพ    File : PDF     File : Word
 
การบันทึกข้อมูลเข้าระบบ
  9. รายชื่อจังหวัดที่บันทึกข้อมูล Profile กลุ่มอาชีพ เข้าระบบ ณ 31 ธันวาคม 2565 (ปี ข้อมูล 2565)
  10. รายชื่อจังหวัดที่บันทึกข้อมูล Profile กลุ่มอาชีพเข้าระบบ ณ 31 ธันวาคม 2565  (ตามเขตตรวจราชการ)
หนังสือแจ้งจังหวัด เรื่องการจัดทำข้อมูลโปรไฟล์กลุ่มอาชีพ ประจำปี 2565 (ณ 31 ธันวาคม 2565)
 
 
ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมสหกรณ์   www.cpd.go.th
โทรศัพท์ 0 2628 5519 , 0 2281 8621, 0 2281 1900 ภายใน 609 ,610
E-mail : cpd_database@cpd.go.th