รายการ
 
บันทึกแก้ไข
ข้อ 1 -3 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการดึงข้อมูล เพื่อจัดทำสถิติและสารสนเท ขอบคุณค่ะ 
 
รายงาน
  4. รายงานกลุ่มอาชีพรายกลุ่ม
  5. รายงานสรุปจำนวนกลุ่มอาชีพตามสถานะ
 
ดาวน์โหลด
  6. ดาวน์โหลดข้อมูลโปรไฟล์กลุ่มอาชีพ เป็น File Excel  (รายจังหวัด)
  7. ดาวน์โหลดข้อมูลโปรไฟล์กลุ่มอาชีพ File Excel ทั้งประเทศ
  8. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลโปรไฟล์กลุ่มอาชีพ    File : PDF     File : Word
 
การบันทึกข้อมูลเข้าระบบ
  9. รายชื่อจังหวัดที่บันทึกข้อมูล Profile กลุ่มอาชีพ เข้าระบบ ณ 31 ธันวาคม 2562 (ปี ข้อมูล 2562)
  10. รายชื่อจังหวัดที่บันทึกข้อมูล Profile กลุ่มอาชีพเข้าระบบ ณ 31 ธันวาคม 2562  (ตามเขตตรวจราชการ)
 
 
ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมสหกรณ์   www.cpd.go.th
โทรศัพท์ 0 2628 5519 , 0 2281 8621, 0 2281 1900 ??? 609 ,610
E-mail : cpd_database@cpd.go.th