รายการ
 
บันทึกแก้ไข
  1. ลงทะเบียนกลุ่มอาชีพใหม่
  2. แก้ไขข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มอาชีพ (ชื่อ,สถานะ,สินค้าหลัก)
  3. บันทึก Profile กลุ่มอาชีพ
 
รายงาน
  4. รายงานกลุ่มอาชีพรายกลุ่ม
  5. รายงานสรุปจำนวนกลุ่มอาชีพตามสถานะ
 
ดาวน์โหลด
  6. ดาวน์โหลดข้อมูลโปรไฟล์กลุ่มอาชีพ เป็น File Excel  (รายจังหวัด)
  7. ดาวน์โหลดข้อมูลโปรไฟล์กลุ่มอาชีพ File Excel ทั้งประเทศ
  8. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลโปรไฟล์กลุ่มอาชีพ    File : PDF     File : Word
 
การบันทึกข้อมูลเข้าระบบ
  9. รายชื่อจังหวัดที่บันทึกข้อมูล Profile กลุ่มอาชีพ เข้าระบบ ณ 31 ธันวาคม 2564 (ปี ข้อมูล 2564)
  10. รายชื่อจังหวัดที่บันทึกข้อมูล Profile กลุ่มอาชีพเข้าระบบ ณ 31 ธันวาคม 2564  (ตามเขตตรวจราชการ)
 
 
ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมสหกรณ์   www.cpd.go.th
โทรศัพท์ 0 2628 5519 , 0 2281 8621, 0 2281 1900 ภายใน 609 ,610
E-mail : cpd_database@cpd.go.th