รายงานผลการบันทึกข้อมูลโปรไฟล์กลุ่มเกษตรกรตามเขตตรวจราชการ
ปีข้อมูล : 2561    รอบการบันทึก : 31 ธันวาคม 2561

     เขตตรวจราชการที่ 1  :  กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

ลำดับที่ จังหวัด กลุ่มเกษตรกร
ทั้งหมด
กลุ่มเกษตรกร
ดำเนินการทั้งหมด
กลุ่มเกษตรกรที่บันทึกใน Profile รายชื่อกลุ่มฯที่ยังไม่บันทึก ตรวจสอบความสมบูรณ์ในการบันทึก
กลุ่มเกษตรกร
ดำเนินการทั้งหมด
ที่บันทึกเข้าระบบ
ร้อยละ
 1  ชัยนาท  75  36  36   100.00 % คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ
 2  พระนครศรีอยุธยา  147  82  84   102.44 % คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ
 3  ลพบุรี  151  103  102   99.03 % คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ
 4  สระบุรี  133  67  67   100.00 % คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ
 5  สิงห์บุรี  81  54  54   100.00 % คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ
 6  อ่างทอง  76  51  49   96.08 % คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ
   รวมทั้งหมด  663  393  392   99.75 %    


     เขตตรวจราชการที่ 2  :  กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

ลำดับที่ จังหวัด กลุ่มเกษตรกร
ทั้งหมด
กลุ่มเกษตรกร
ดำเนินการทั้งหมด
กลุ่มเกษตรกรที่บันทึกใน Profile รายชื่อกลุ่มฯที่ยังไม่บันทึก ตรวจสอบความสมบูรณ์ในการบันทึก
กลุ่มเกษตรกร
ดำเนินการทั้งหมด
ที่บันทึกเข้าระบบ
ร้อยละ
 1  นครปฐม  88  17  17   100.00 % คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ
 2  นนทบุรี  51  5  6   120.00 % คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ
 3  ปทุมธานี  59  12  12   100.00 % คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ
 4  สมุทรปราการ  28  2  2   100.00 % คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ
   รวมทั้งหมด  226  36  37   102.78 %    


     เขตตรวจราชการที่ 3  :  กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1

ลำดับที่ จังหวัด กลุ่มเกษตรกร
ทั้งหมด
กลุ่มเกษตรกร
ดำเนินการทั้งหมด
กลุ่มเกษตรกรที่บันทึกใน Profile รายชื่อกลุ่มฯที่ยังไม่บันทึก ตรวจสอบความสมบูรณ์ในการบันทึก
กลุ่มเกษตรกร
ดำเนินการทั้งหมด
ที่บันทึกเข้าระบบ
ร้อยละ
 1  กาญจนบุรี  97  25  25   100.00 % คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ
 2  ราชบุรี  110  35  35   100.00 % คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ
 3  สุพรรณบุรี  118  29  29   100.00 % คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ
   รวมทั้งหมด  325  89  89   100.00 %    


     เขตตรวจราชการที่ 4  :  กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

ลำดับที่ จังหวัด กลุ่มเกษตรกร
ทั้งหมด
กลุ่มเกษตรกร
ดำเนินการทั้งหมด
กลุ่มเกษตรกรที่บันทึกใน Profile รายชื่อกลุ่มฯที่ยังไม่บันทึก ตรวจสอบความสมบูรณ์ในการบันทึก
กลุ่มเกษตรกร
ดำเนินการทั้งหมด
ที่บันทึกเข้าระบบ
ร้อยละ
 1  ประจวบคีรีขันธ์  82  38  38   100.00 % คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ
 2  เพชรบุรี  105  59  59   100.00 % คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ
 3  สมุทรสงคราม  17  2  2   100.00 % คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ
 4  สมุทรสาคร  41  10  10   100.00 % คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ
   รวมทั้งหมด  245  109  109   100.00 %    


     เขตตรวจราชการที่ 5  :  กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

ลำดับที่ จังหวัด กลุ่มเกษตรกร
ทั้งหมด
กลุ่มเกษตรกร
ดำเนินการทั้งหมด
กลุ่มเกษตรกรที่บันทึกใน Profile รายชื่อกลุ่มฯที่ยังไม่บันทึก ตรวจสอบความสมบูรณ์ในการบันทึก
กลุ่มเกษตรกร
ดำเนินการทั้งหมด
ที่บันทึกเข้าระบบ
ร้อยละ
 1  ชุมพร  111  24  24   100.00 % คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ
 2  นครศรีธรรมราช  290  94  94   100.00 % คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ
 3  พัทลุง  81  34  34   100.00 % คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ
 4  สงขลา  85  13  13   100.00 % คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ
 5  สุราษฎร์ธานี  145  51  51   100.00 % คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ
   รวมทั้งหมด  712  216  216   100.00 %    


     เขตตรวจราชการที่ 6  :  กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ลำดับที่ จังหวัด กลุ่มเกษตรกร
ทั้งหมด
กลุ่มเกษตรกร
ดำเนินการทั้งหมด
กลุ่มเกษตรกรที่บันทึกใน Profile รายชื่อกลุ่มฯที่ยังไม่บันทึก ตรวจสอบความสมบูรณ์ในการบันทึก
กลุ่มเกษตรกร
ดำเนินการทั้งหมด
ที่บันทึกเข้าระบบ
ร้อยละ
 1  กระบี่  36  10  10   100.00 % คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ
 2  ตรัง  36  9  9   100.00 % คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ
 3  พังงา  52  21  21   100.00 % คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ
 4  ภูเก็ต  16  1  1   100.00 % คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ
 5  ระนอง  27  17  17   100.00 % คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ
 6  สตูล  44  13  13   100.00 % คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ
   รวมทั้งหมด  211  71  71   100.00 %    


     เขตตรวจราชการที่ 7  :  กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

ลำดับที่ จังหวัด กลุ่มเกษตรกร
ทั้งหมด
กลุ่มเกษตรกร
ดำเนินการทั้งหมด
กลุ่มเกษตรกรที่บันทึกใน Profile รายชื่อกลุ่มฯที่ยังไม่บันทึก ตรวจสอบความสมบูรณ์ในการบันทึก
กลุ่มเกษตรกร
ดำเนินการทั้งหมด
ที่บันทึกเข้าระบบ
ร้อยละ
 1  นราธิวาส  36  9  9   100.00 % คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ
 2  ปัตตานี  65  11  11   100.00 % คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ
 3  ยะลา  37  7  7   100.00 % คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ
   รวมทั้งหมด  138  27  27   100.00 %    


     เขตตรวจราชการที่ 8  :  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1

ลำดับที่ จังหวัด กลุ่มเกษตรกร
ทั้งหมด
กลุ่มเกษตรกร
ดำเนินการทั้งหมด
กลุ่มเกษตรกรที่บันทึกใน Profile รายชื่อกลุ่มฯที่ยังไม่บันทึก ตรวจสอบความสมบูรณ์ในการบันทึก
กลุ่มเกษตรกร
ดำเนินการทั้งหมด
ที่บันทึกเข้าระบบ
ร้อยละ
 1  ฉะเชิงเทรา  79  19  19   100.00 % คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ
 2  ชลบุรี  71  27  27   100.00 % คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ
 3  ระยอง  68  41  41   100.00 % คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ
   รวมทั้งหมด  218  87  87   100.00 %    


     เขตตรวจราชการที่ 9  :  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2

ลำดับที่ จังหวัด กลุ่มเกษตรกร
ทั้งหมด
กลุ่มเกษตรกร
ดำเนินการทั้งหมด
กลุ่มเกษตรกรที่บันทึกใน Profile รายชื่อกลุ่มฯที่ยังไม่บันทึก ตรวจสอบความสมบูรณ์ในการบันทึก
กลุ่มเกษตรกร
ดำเนินการทั้งหมด
ที่บันทึกเข้าระบบ
ร้อยละ
 1  จันทบุรี  98  53  53   100.00 % คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ
 2  ตราด  53  22  22   100.00 % คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ
 3  นครนายก  52  16  16   100.00 % คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ
 4  ปราจีนบุรี  74  23  23   100.00 % คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ
 5  สระแก้ว  51  22  22   100.00 % คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ
   รวมทั้งหมด  328  136  136   100.00 %    


     เขตตรวจราชการที่ 10  :  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

ลำดับที่ จังหวัด กลุ่มเกษตรกร
ทั้งหมด
กลุ่มเกษตรกร
ดำเนินการทั้งหมด
กลุ่มเกษตรกรที่บันทึกใน Profile รายชื่อกลุ่มฯที่ยังไม่บันทึก ตรวจสอบความสมบูรณ์ในการบันทึก
กลุ่มเกษตรกร
ดำเนินการทั้งหมด
ที่บันทึกเข้าระบบ
ร้อยละ
 1  บึงกาฬ  55  22  20   90.91 % คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ
 2  เลย  115  60  60   100.00 % คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ
 3  หนองคาย  68  24  24   100.00 % คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ
 4  หนองบัวลำภู  101  51  51   100.00 % คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ
 5  อุดรธานี  233  119  117   98.32 % คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ
   รวมทั้งหมด  572  276  272   98.55 %    


     เขตตรวจราชการที่ 11  :  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

ลำดับที่ จังหวัด กลุ่มเกษตรกร
ทั้งหมด
กลุ่มเกษตรกร
ดำเนินการทั้งหมด
กลุ่มเกษตรกรที่บันทึกใน Profile รายชื่อกลุ่มฯที่ยังไม่บันทึก ตรวจสอบความสมบูรณ์ในการบันทึก
กลุ่มเกษตรกร
ดำเนินการทั้งหมด
ที่บันทึกเข้าระบบ
ร้อยละ
 1  นครพนม  180  100  102   102.00 % คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ
 2  มุกดาหาร  66  51  51   100.00 % คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ
 3  สกลนคร  143  87  86   98.85 % คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ
   รวมทั้งหมด  389  238  239   100.42 %    


     เขตตรวจราชการที่ 12  :  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

ลำดับที่ จังหวัด กลุ่มเกษตรกร
ทั้งหมด
กลุ่มเกษตรกร
ดำเนินการทั้งหมด
กลุ่มเกษตรกรที่บันทึกใน Profile รายชื่อกลุ่มฯที่ยังไม่บันทึก ตรวจสอบความสมบูรณ์ในการบันทึก
กลุ่มเกษตรกร
ดำเนินการทั้งหมด
ที่บันทึกเข้าระบบ
ร้อยละ
 1  กาฬสินธุ์  202  84  85   101.19 % คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ
 2  ขอนแก่น  218  91  97   106.59 % คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ
 3  มหาสารคาม  168  84  84   100.00 % คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ
 4  ร้อยเอ็ด  307  137  138   100.73 % คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ
   รวมทั้งหมด  895  396  404   102.02 %    


     เขตตรวจราชการที่ 13  :  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

ลำดับที่ จังหวัด กลุ่มเกษตรกร
ทั้งหมด
กลุ่มเกษตรกร
ดำเนินการทั้งหมด
กลุ่มเกษตรกรที่บันทึกใน Profile รายชื่อกลุ่มฯที่ยังไม่บันทึก ตรวจสอบความสมบูรณ์ในการบันทึก
กลุ่มเกษตรกร
ดำเนินการทั้งหมด
ที่บันทึกเข้าระบบ
ร้อยละ
 1  ชัยภูมิ  236  68  68   100.00 % คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ
 2  นครราชสีมา  356  169  170   100.59 % คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ
 3  บุรีรัมย์  248  128  127   99.22 % คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ
 4  สุรินทร์  158  37  37   100.00 % คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ
   รวมทั้งหมด  998  402  402   100.00 %    


     เขตตรวจราชการที่ 14  :  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

ลำดับที่ จังหวัด กลุ่มเกษตรกร
ทั้งหมด
กลุ่มเกษตรกร
ดำเนินการทั้งหมด
กลุ่มเกษตรกรที่บันทึกใน Profile รายชื่อกลุ่มฯที่ยังไม่บันทึก ตรวจสอบความสมบูรณ์ในการบันทึก
กลุ่มเกษตรกร
ดำเนินการทั้งหมด
ที่บันทึกเข้าระบบ
ร้อยละ
 1  ยโสธร  117  65  72   110.77 % คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ
 2  ศรีสะเกษ  158  43  43   100.00 % คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ
 3  อำนาจเจริญ  65  35  35   100.00 % คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ
 4  อุบลราชธานี  336  174  174   100.00 % คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ
   รวมทั้งหมด  676  317  324   102.21 %    


     เขตตรวจราชการที่ 15  :  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

ลำดับที่ จังหวัด กลุ่มเกษตรกร
ทั้งหมด
กลุ่มเกษตรกร
ดำเนินการทั้งหมด
กลุ่มเกษตรกรที่บันทึกใน Profile รายชื่อกลุ่มฯที่ยังไม่บันทึก ตรวจสอบความสมบูรณ์ในการบันทึก
กลุ่มเกษตรกร
ดำเนินการทั้งหมด
ที่บันทึกเข้าระบบ
ร้อยละ
 1  เชียงใหม่  295  173  173   100.00 % คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ
 2  แม่ฮ่องสอน  17  5  5   100.00 % คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ
 3  ลำปาง  151  65  69   106.15 % คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ
 4  ลำพูน  103  51  52   101.96 % คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ
   รวมทั้งหมด  566  294  299   101.70 %    


     เขตตรวจราชการที่ 16  :  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

ลำดับที่ จังหวัด กลุ่มเกษตรกร
ทั้งหมด
กลุ่มเกษตรกร
ดำเนินการทั้งหมด
กลุ่มเกษตรกรที่บันทึกใน Profile รายชื่อกลุ่มฯที่ยังไม่บันทึก ตรวจสอบความสมบูรณ์ในการบันทึก
กลุ่มเกษตรกร
ดำเนินการทั้งหมด
ที่บันทึกเข้าระบบ
ร้อยละ
 1  เชียงราย  171  54  54   100.00 % คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ
 2  น่าน  206  114  114   100.00 % คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ
 3  พะเยา  213  115  118   102.61 % คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ
 4  แพร่  149  129  129   100.00 % คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ
   รวมทั้งหมด  739  412  415   100.73 %    


     เขตตรวจราชการที่ 17  :  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

ลำดับที่ จังหวัด กลุ่มเกษตรกร
ทั้งหมด
กลุ่มเกษตรกร
ดำเนินการทั้งหมด
กลุ่มเกษตรกรที่บันทึกใน Profile รายชื่อกลุ่มฯที่ยังไม่บันทึก ตรวจสอบความสมบูรณ์ในการบันทึก
กลุ่มเกษตรกร
ดำเนินการทั้งหมด
ที่บันทึกเข้าระบบ
ร้อยละ
 1  ตาก  34  27  27   100.00 % คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ
 2  พิษณุโลก  137  67  68   101.49 % คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ
 3  เพชรบูรณ์  129  56  56   100.00 % คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ
 4  สุโขทัย  93  60  60   100.00 % คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ
 5  อุตรดิตถ์  98  56  57   101.79 % คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ
   รวมทั้งหมด  491  266  268   100.75 %    


     เขตตรวจราชการที่ 18  :  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2

ลำดับที่ จังหวัด กลุ่มเกษตรกร
ทั้งหมด
กลุ่มเกษตรกร
ดำเนินการทั้งหมด
กลุ่มเกษตรกรที่บันทึกใน Profile รายชื่อกลุ่มฯที่ยังไม่บันทึก ตรวจสอบความสมบูรณ์ในการบันทึก
กลุ่มเกษตรกร
ดำเนินการทั้งหมด
ที่บันทึกเข้าระบบ
ร้อยละ
 1  กำแพงเพชร  76  27  28   103.70 % คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ
 2  นครสวรรค์  121  57  57   100.00 % คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ
 3  พิจิตร  105  44  44   100.00 % คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ
 4  อุทัยธานี  87  51  51   100.00 % คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ
   รวมทั้งหมด  389  179  180   100.56 %    


     เขตตรวจราชการส่วนกลาง  :  กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่ จังหวัด กลุ่มเกษตรกร
ทั้งหมด
กลุ่มเกษตรกร
ดำเนินการทั้งหมด
กลุ่มเกษตรกรที่บันทึกใน Profile รายชื่อกลุ่มฯที่ยังไม่บันทึก ตรวจสอบความสมบูรณ์ในการบันทึก
กลุ่มเกษตรกร
ดำเนินการทั้งหมด
ที่บันทึกเข้าระบบ
ร้อยละ
 1  สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1  23  3  3   100.00 % คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ
 2  สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2  35  1  1   100.00 % คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ
   รวมทั้งหมด  58  4  4   100.00 %    
   หมายเหตุ : เรียงตามรายชื่อจังหวัด    ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2562  : 0:53:15

สัญลักษณ์สี
เปอร์เซ็นต์การบันทึก
0 - 10
> 10 - <= 20
> 20 - <= 30
> 30 - <= 40
> 40 - <= 50
> 50 - <= 60
> 60 - <= 70
> 70 - <= 80
> 80 - <= 90
> 90 -100