รายการ

บันทึกแก้ไข
ข้อ 1 บันทึก/แก้ไขโปรไฟล์กลุ่มเกษตรกร ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการดึงข้อมูล เพื่อจัดทำสถิติและสารสนเทศ กรณีต้องการใช้งานเร่งด่วน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเปิดให้ใช้งานได้ ขอบคุณค่ะ 
 
รายงาน
  4. ดู/พิมพ์ประวัติย่อกลุ่มเกษตรกร (สถานะยังไม่เริ่มดำเนินการ + ดำเนินการ)
  3. ตรวจสอบรายชื่อกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดในระบบ (ทุกสถานะ)
 
ดาวน์โหลด
  5. ดาวน์โหลดข้อมูลโปรไฟล์กลุ่มเกษตรกร เป็น File Excel  (รายจังหวัด)
  6. ดาวน์โหลดข้อมูลโปรไฟล์กลุ่มเกษตรกร File Excel ทั้งประเทศ
  7. ดาวโหลดแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูล โปรไฟล์กลุ่มเกษตรกร
 
การบันทึกข้อมูลเข้าระบบ
  8. รายชื่อจังหวัดที่บันทึกข้อมูล Profile กลุ่มเกษตรกรเข้าระบบ ณ 31 ธันวาคม 2561 (ปี ข้อมูล 2561)
  9. รายชื่อจังหวัดที่บันทึกข้อมูล Profile กลุ่มเกษตรกรเข้าระบบ ณ 31 ธันวาคม 2561  (ตามเขตตรวจราชการ)
ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมสหกรณ์   www.cpd.go.th
โทรศัพท์ 0 2628 5519 , 0 2281 8621, 0 2281 1900 ต่อ 609 ,610
E-mail : cpd_database@cpd.go.th