รายการ

บันทึกแก้ไข
  1. บันทึก/แก้ไขโปรไฟล์กลุ่มเกษตรกร
 
รายงาน
  2. ดู/พิมพ์ประวัติย่อกลุ่มเกษตรกร (สถานะยังไม่เริ่มดำเนินการ + ดำเนินการ)
  3. ตรวจสอบรายชื่อกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดในระบบ (ทุกสถานะ)
 
ดาวน์โหลด
  4. ดาวน์โหลดข้อมูลโปรไฟล์กลุ่มเกษตรกร เป็น File Excel  (รายจังหวัด)
  5. ดาวน์โหลดข้อมูลโปรไฟล์กลุ่มเกษตรกร File Excel ทั้งประเทศ
  6. ดาวโหลดแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูล โปรไฟล์กลุ่มเกษตรกร    File : PDF     File : Word
 
การบันทึกข้อมูลเข้าระบบ
  7. รายชื่อจังหวัดที่บันทึกข้อมูล Profile กลุ่มเกษตรกรเข้าระบบ ณ 31 ธันวาคม 2562 (ปี ข้อมูล 2562)
  8. รายชื่อจังหวัดที่บันทึกข้อมูล Profile กลุ่มเกษตรกรเข้าระบบ ณ 31 ธันวาคม 2562  (ตามเขตตรวจราชการ)
ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมสหกรณ์   www.cpd.go.th
โทรศัพท์ 0 2628 5519 , 0 2281 8621, 0 2281 1900 ต่อ 609 ,610
E-mail : cpd_database@cpd.go.th