Report Profile

:: ข้อมูลทั่วไป
:: เลข 13 หลักของสหกรณ์ :   1010001225181 
 1. ชื่อสหกรณ์ :   สหกรณ์แท็กซี่ไทย  
 2. ประเภท :    สหกรณ์บริการ   
 3. ที่อยู่ :   112/366-367 หมู่ที่ 8 ซ.จอมทอง 19 ถนน รัตนกวี ต.จอมทอง อ.จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150  
 4. หมายเลขโทรศัพท์ :     0 2437 1860 , 0 2437 8868    หมายเลขโทรสาร :   0 2437 8867  
 5. Email :     WebSite URL :    
 6. จดทะเบียนเมื่อวันที่ :    วันที่ :   28/11/2518     ทะเบียนเลขที่ :   กพธ.52/2518      
 7. วันสิ้นปีทางบัญชี :   ณ วันที่  31 ธันวาคม   ของทุกปี  

:ข้อมูลบริหารจัดการ และข้อมูลธุรกิจหลัก เป็นข้อมูลประจำปี :: ปีข้อมูลที่ท่านเลือก = => 2558

:: ข้อมูลบริหารจัดการ
 
 8. จำนวนสมาชิก :   3,820  ราย      เป็นชาย : 3,379 ราย      เป็นหญิง : 441 ราย
 9. จำนวนหุ้น :   38,930  หุ้น        มูลค่าหุ้นละ :   50.00  บาท        จำนวนเงินค่าหุ้นรวมทั้งสิ้น :   1,946,500.00  บาท
 10. ประธานกรรมการ :    1. นาย  มานิตย์  เอื้ออารีย์จิต   
 13. คณะกรรมการ :
ลำดับ ชื่อ - สกุล
2  นาย ชลอ แซ่อื้อ
3  น.ส. กนกพร ถาวศุภธิพร
4  นาย อุดม ตันติสง่าวงศ์
5  นาย บุญสิทธิ์ เตรียมเพชร
6  นาย ธนาคม ธัชธวัช
7  นาย บุญศักดิ์ กิจวรลักษณ์
8  นาย พิเชษฐ อภิวัฒนากูล
9  นาย ทวีศักดิ์ พิมพ์ธงชัยกุล
10  นาย วินัย ชาวดง
11  นาย ประวัติ จับเฟือย
12    
13    
14    
15    
 
  รวมกรรมการชาย :  10  ราย        รวมกรรมการหญิง :  1  ราย
 
 14. ผู้ตรวจสอบกิจการ :
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
1  นาย ภัทรวุฒิ  ศรีนวล
2
   
3
     
4
   
5
    
 15. ผู้จัดการ :
       
 นาง ดวงหทัย  ปานทับ
 16. เจ้าหน้าที่สหกรณ์ :   
  จำนวนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ : 9 ราย
  เป็นชาย :  1  ราย    เป็นหญิง :  8 ราย:: ข้อมูลธุรกิจหลัก
 

 
1.
 รับฝากเงิน 
2.
 ให้เงินกู้ 
3.
 รวบรวมผลิตผลสมาชิก :  
     อันดับ 1.                 อันดับ 2.                อันดับ 3. 
4.
 จัดหาสินค้ามาจำหน่าย :     ปัจจัยการผลิต  สินค้าอุปโภคบริโภค   อื่นๆ 
5.
 แปรรูปผลผลิต : 
     อันดับ 1.                 อันดับ 2.                อันดับ 3. 
 


   หมายเหตุ : ให้ตรวจสอบความถูกต้องและรายละเอียดกับสหกรณ์อีกครั้ง
                   Update ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี