Report Profile

:: ข้อมูลทั่วไป
:: เลข 13 หลักของสหกรณ์ :   1020002325229 
 1. ชื่อสหกรณ์ :   สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทไม้อัดไทย  
 2. ประเภท :    สหกรณ์ออมทรัพย์   
 3. ที่อยู่ :   548 หมู่ที่ - ซ.- ถนน สรรพาวุธ ต.บางนา อ.บางนา กรุงเทพมหานคร 10260  
 4. หมายเลขโทรศัพท์ :     0 2744 9330-1    หมายเลขโทรสาร :   0 2744 9331  
 5. Email :   cham_nan25@hotmail.com  WebSite URL :  -  
 6. จดทะเบียนเมื่อวันที่ :    วันที่ :   09/11/2522     ทะเบียนเลขที่ :   กพธ.82/2522      
 7. วันสิ้นปีทางบัญชี :   ณ วันที่  31 ธันวาคม   ของทุกปี  

:ข้อมูลบริหารจัดการ และข้อมูลธุรกิจหลัก เป็นข้อมูลประจำปี :: ปีข้อมูลที่ท่านเลือก = => 2558

:: ข้อมูลบริหารจัดการ
 
 8. จำนวนสมาชิก :   347  ราย      เป็นชาย : 213 ราย      เป็นหญิง : 134 ราย  
 9. จำนวนหุ้น :   3,754,190  หุ้น        จำนวนเงินค่าหุ้นรวมทั้งสิ้น :   37,541,900.00  บาท  
 10. ประธานกรรมการ :    1. นาง  วิไล  คงทน   
 13. คณะกรรมการ :
ลำดับ ชื่อ - สกุล
2  นาย จงกล อยู่ศรีเจริญ
3  นาง บุปผา นาคกล่ำ
4  นาง สุภาพร วงษ์กัณหา
5  นาย ธวัชชัย นาคกล่ำ
6  นาย พรรษา สนธิเณร
7  นาย สารักษ์ แจ่มจันทร์
8  นาง อานุชสรา รอดช้างเผื่อน
9  นาย วิฑูรย์ วงศ์เรือน
10  นาย ชุมพล พ้นภัย
11    
12    
13    
14    
15    
 
  รวมกรรมการชาย :  6  ราย        รวมกรรมการหญิง :  4  ราย
 
 14. ผู้ตรวจสอบกิจการ :
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
1  นาง อุไร  เทียนบูชา
2
   
3
     
4
   
5
    
 15. ผู้จัดการ :
       
 นาย ชำนาญ  สุทินเผือก
 16. เจ้าหน้าที่สหกรณ์ :   
  จำนวนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ : 0 ราย
  เป็นชาย :  0  ราย    เป็นหญิง :  0 ราย:: ข้อมูลธุรกิจหลัก
 

 
1.
 รับฝากเงิน 
2.
 ให้เงินกู้ 
3.
 รวบรวมผลิตผลสมาชิก :  
     อันดับ 1.                 อันดับ 2.                อันดับ 3. 
4.
 จัดหาสินค้ามาจำหน่าย :     ปัจจัยการผลิต  สินค้าอุปโภคบริโภค   อื่นๆ 
5.
 แปรรูปผลผลิต : 
     อันดับ 1.                 อันดับ 2.                อันดับ 3. 
 


   หมายเหตุ : ให้ตรวจสอบความถูกต้องและรายละเอียดกับสหกรณ์อีกครั้ง
                   Update ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี