Report Profile

:: ข้อมูลทั่วไป
:: เลข 13 หลักของสหกรณ์ :   1020001025519 
 1. ชื่อสหกรณ์ :   สหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ  
 2. ประเภท :    สหกรณ์บริการ   
 3. ที่อยู่ :   32 หมู่ที่ - ซ.รามคำแหง 207 ถนน รามคำแหง ต.มีนบุรี อ.มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510  
 4. หมายเลขโทรศัพท์ :     08 6536 2517, 08 1988 7819, 0 2978 3229    หมายเลขโทรสาร :   -  
 5. Email :   Thaai-teacher @ hotmail.com  WebSite URL :    
 6. จดทะเบียนเมื่อวันที่ :    วันที่ :   22/07/2551     ทะเบียนเลขที่ :   1020001025519      
 7. วันสิ้นปีทางบัญชี :   ณ วันที่  31 มีนาคม   ของทุกปี  

:ข้อมูลบริหารจัดการ และข้อมูลธุรกิจหลัก เป็นข้อมูลประจำปี :: ปีข้อมูลที่ท่านเลือก = => 2557

:: ข้อมูลบริหารจัดการ
 
 8. จำนวนสมาชิก :   383  ราย      เป็นชาย : 131 ราย      เป็นหญิง : 252 ราย  
 9. จำนวนหุ้น :   7,358,249  หุ้น        จำนวนเงินค่าหุ้นรวมทั้งสิ้น :   73,582,490.00  บาท  
 10. ประธานกรรมการ :    1. นาย  อชิรเดช  กนกโชติชัยวัชร์   
 13. คณะกรรมการ :
ลำดับ ชื่อ - สกุล
2  นาย เชี่ยวชาญ พิกุล
3  นาง นลินพรรณ พิกุล
4  นาง พรรณี ผิวอ่อน
5  นาย โชคทวีพัฒน์ พรหมโคตน
6  นาย พสธร จุลมกร
7  น.ส. ศศิธร สุคนธเขต
8  นาย วินัย บุญเกิด
9  นาย โสฬส เนตรสุข
10  นาย ชยา เนตรสุข
11  นาง วิลาวรรณ อมาตยกุล
12  นาง กรวรรณ ใจวันดี
13  นาง วิลาวัลย์ จันทร์เปล่ง
14  นาย ชัชกร กรรณสูตร
15  นาย วินัย สิงโต
 
  รวมกรรมการชาย :  9  ราย        รวมกรรมการหญิง :  6  ราย
 
 14. ผู้ตรวจสอบกิจการ :
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
1  นาย สุเมธ  พยัคราภรณ์
2
 นางสาว วนาลัย  บุญเกิด
3
     
4
   
5
    
 15. ผู้จัดการ :
       
 นาย ฤทธิ์  ศรีประเสริฐ
 16. เจ้าหน้าที่สหกรณ์ :   
  จำนวนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ : 1 ราย
  เป็นชาย :  1  ราย    เป็นหญิง :  0 ราย:: ข้อมูลธุรกิจหลัก
 

 
1.
 รับฝากเงิน 
2.
 ให้เงินกู้ 
3.
 รวบรวมผลิตผลสมาชิก :  
     อันดับ 1.                 อันดับ 2.                อันดับ 3. 
4.
 จัดหาสินค้ามาจำหน่าย :     ปัจจัยการผลิต  สินค้าอุปโภคบริโภค   อื่นๆ 
5.
 แปรรูปผลผลิต : 
     อันดับ 1.                 อันดับ 2.                อันดับ 3. 
 


   หมายเหตุ : ให้ตรวจสอบความถูกต้องและรายละเอียดกับสหกรณ์อีกครั้ง
                   Update ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี