ระบบค้นหาข้อมูลโปรไฟล์สหกรณ์
 
1. ค้นหาข้อมูลรายสหกรณ์
 
 
 
ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมสหกรณ์   www.cpd.go.th
โทรศัพท์ 0 2628 5519 , 0 2281 8621, 0 2281 1900 ??? 609 ,610
E-mail : cpd_database@cpd.go.th