Inform Profile

:: ข้อมูลจังหวัดที่บันทึกข้อมูล Profile สหกรณ์ เข้าระบบ (รอบการบันทึก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)


ลำดับที่
จังหวัด
สหกรณ์
ทั้งหมด
สหกรณ์
Active
สหกรณ์
Active
ที่บันทึกแล้ว
บันทึกข้อมูลใน Profile
สหกรณ์ที่ Active
คิดเป็นร้อยละ
รายชื่อสหกรณ์
ที่ยังไม่บันทึก
ตรวจสอบ
ความสมบูรณ์
ในการบันทึก
ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
โดย เจ้าหน้าที่ สสจ.

 1

 กระบี่  84  67

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %คลิก

 2

 สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1  323  271

 6

  2.21 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  2.21 %คลิก

 3

 สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2  408  375

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %คลิก

 4

 กาญจนบุรี  104  82

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %คลิก

 5

 กาฬสินธุ์  92  79

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %คลิก

 6

 กำแพงเพชร  61  56

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %คลิก

 7

 ขอนแก่น  205  140

 5

  3.57 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  3.57 %คลิก

 8

 จันทบุรี  102  97

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %คลิก

 9

 ฉะเชิงเทรา  86  76

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %คลิก

 10

 ชลบุรี  119  105

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %คลิก

 11

 ชัยนาท  45  40

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %คลิก

 12

 ชัยภูมิ  99  76

 2

  2.63 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  2.63 %คลิก

 13

 ชุมพร  73  60

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %คลิก

 14

 เชียงราย  144  124

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %คลิก

 15

 เชียงใหม่  283  264

 21

  7.95 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %คลิก

 16

 ตรัง  85  75

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %คลิก

 17

 ตราด  58  56

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %คลิก

 18

 ตาก  66  55

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %คลิก

 19

 นครนายก  47  36

 1

  2.78 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  2.78 %คลิก

 20

 นครปฐม  84  74

 1

  1.35 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  1.35 %คลิก

 21

 นครพนม  107  84

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %คลิก

 22

 นครราชสีมา  171  154

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %คลิก

 23

 นครศรีธรรมราช  211  153

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %คลิก

 24

 นครสวรรค์  78  70

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %คลิก

 25

 นนทบุรี  77  71

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %คลิก

 26

 นราธิวาส  88  60

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %คลิก

 27

 น่าน  77  57

 1

  1.75 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  1.75 %คลิก

 28

 บึงกาฬ  72  62

 1

  1.61 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  1.61 %คลิก

 29

 บุรีรัมย์  123  101

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %คลิก

 30

 ปทุมธานี  132  117

 2

  1.71 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  1.71 %คลิก

 31

 ประจวบคีรีขันธ์  87  76

 1

  1.32 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  1.32 %คลิก

 32

 ปราจีนบุรี  60  52

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %คลิก

 33

 ปัตตานี  72  64

 12

   18.75 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

   18.75 %คลิก

 34

 พระนครศรีอยุธยา  75  70

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %คลิก

 35

 พะเยา  76  62

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %คลิก

 36

 พังงา  37  35

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %คลิก

 37

 พัทลุง  111  80

 21

  26.25 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %คลิก

 38

 พิจิตร  55  44

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %คลิก

 39

 พิษณุโลก  101  91

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %คลิก

 40

 เพชรบุรี  92  90

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %คลิก

 41

 เพชรบูรณ์  79  73

 6

  8.22 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  8.22 %คลิก

 42

 แพร่  69  63

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %คลิก

 43

 ภูเก็ต  53  48

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %คลิก

 44

 มหาสารคาม  98  79

 7

  8.86 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  8.86 %คลิก

 45

 มุกดาหาร  58  45

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %คลิก

 46

 แม่ฮ่องสอน  42  40

 1

  2.50 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  2.50 %คลิก

 47

 ยโสธร  79  44

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %คลิก

 48

 ยะลา  106  66

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %คลิก

 49

 ร้อยเอ็ด  131  97

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %คลิก

 50

 ระนอง  27  23

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %คลิก

 51

 ระยอง  87  83

 2

  2.41 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  2.41 %คลิก

 52

 ราชบุรี  107  81

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %คลิก

 53

 ลพบุรี  76  67

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %คลิก

 54

 ลำปาง  84  81

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %คลิก

 55

 ลำพูน  69  62

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %คลิก

 56

 เลย  133  67

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %คลิก

 57

 ศรีสะเกษ  107  88

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %คลิก

 58

 สกลนคร  129  94

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %คลิก

 59

 สงขลา  178  145

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %คลิก

 60

 สตูล  53  49

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %คลิก

 61

 สมุทรปราการ  186  160

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %คลิก

 62

 สมุทรสงคราม  26  24

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %คลิก

 63

 สมุทรสาคร  60  49

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %คลิก

 64

 สระแก้ว  76  67

 9

   13.43 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

   13.43 %คลิก

 65

 สระบุรี  90  81

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %คลิก

 66

 สิงห์บุรี  37  37

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %คลิก

 67

 สุโขทัย  101  96

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %คลิก

 68

 สุพรรณบุรี  90  85

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %คลิก

 69

 สุราษฎร์ธานี  160  136

 1

  .74 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .74 %คลิก

 70

 สุรินทร์  162  95

 1

  1.05 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  1.05 %คลิก

 71

 หนองคาย  75  63

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %คลิก

 72

 หนองบัวลำภู  67  52

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %คลิก

 73

 อ่างทอง  33  30

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %คลิก

 74

 อำนาจเจริญ  62  45

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %คลิก

 75

 อุดรธานี  141  98

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %คลิก

 76

 อุตรดิตถ์  92  88

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %คลิก

 77

 อุทัยธานี  57  55

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %คลิก

 78

 อุบลราชธานี  192  167

 3

  1.80 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  1.80 %คลิก

 

 รวมทั้งหมด  7,942

 6,624

 104

  1.57 %

 

 

  .94 %


    หมายเหตุ : สหกรณ์ทั้งหมด คือ รวมสถานะยังไม่เริ่มดำเนินการ ดำเนินการ และเลิกสหกรณ์
  สหกรณ์ Active คือ สถานะยังไม่เริ่มดำเนินการ และดำเนินการ
  ข้อมูล ณ วันที่   13 พฤษภาคม 2564  : 10:43:30
สัญลักษณ์สี
เปอร์เซ็นต์การบันทึก
0 - 10
10 - 20
20 - 30
30 - 40
40 - 50
50 - 60
60 - 70
70 - 80
80 - 90
90 -100