Inform Profile

:: ข้อมูลจังหวัดที่บันทึกข้อมูล Profile สหกรณ์ เข้าระบบ (รอบการบันทึก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)


ลำดับที่
จังหวัด
สหกรณ์
ทั้งหมด
สหกรณ์
Active
สหกรณ์
Active
ที่บันทึกแล้ว
บันทึกข้อมูลใน Profile
สหกรณ์ที่ Active
คิดเป็นร้อยละ
รายชื่อสหกรณ์
ที่ยังไม่บันทึก
ตรวจสอบ
ความสมบูรณ์
ในการบันทึก
ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
โดย เจ้าหน้าที่ สสจ.

 1

 กระบี่  89  66

 66

  100.00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  100.00 %คลิก

 2

 สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1  323  276

 276

  100.00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  99.64 %คลิก

 3

 สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2  386  357

 357

  100.00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  100.00 %คลิก

 4

 กาญจนบุรี  109  89

 89

  100.00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  100.00 %คลิก

 5

 กาฬสินธุ์  93  81

 81

  100.00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  100.00 %คลิก

 6

 กำแพงเพชร  63  57

 57

  100.00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  100.00 %คลิก

 7

 ขอนแก่น  208  155

 155

  100.00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  100.00 %คลิก

 8

 จันทบุรี  105  98

 98

  100.00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  100.00 %คลิก

 9

 ฉะเชิงเทรา  87  81

 81

  100.00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  100.00 %คลิก

 10

 ชลบุรี  115  107

 107

  100.00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  100.00 %คลิก

 11

 ชัยนาท  48  43

 43

  100.00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  100.00 %คลิก

 12

 ชัยภูมิ  105  87

 87

  100.00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  100.00 %คลิก

 13

 ชุมพร  78  66

 66

  100.00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  100.00 %คลิก

 14

 เชียงราย  147  127

 127

  100.00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  100.00 %คลิก

 15

 เชียงใหม่  283  263

 263

  100.00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  100.00 %คลิก

 16

 ตรัง  90  76

 76

  100.00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  100.00 %คลิก

 17

 ตราด  59  55

 55

  100.00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  100.00 %คลิก

 18

 ตาก  68  65

 65

  100.00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  100.00 %คลิก

 19

 นครนายก  51  46

 46

  100.00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  100.00 %คลิก

 20

 นครปฐม  84  76

 76

  100.00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  100.00 %คลิก

 21

 นครพนม  108  85

 85

  100.00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  100.00 %คลิก

 22

 นครราชสีมา  179  158

 158

  100.00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  100.00 %คลิก

 23

 นครศรีธรรมราช  220  168

 168

  100.00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  100.00 %คลิก

 24

 นครสวรรค์  77  71

 71

  100.00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  100.00 %คลิก

 25

 นนทบุรี  80  73

 73

  100.00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  100.00 %คลิก

 26

 นราธิวาส  94  61

 61

  100.00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  100.00 %คลิก

 27

 น่าน  79  66

 66

  100.00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  100.00 %คลิก

 28

 บึงกาฬ  74  66

 66

  100.00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  100.00 %คลิก

 29

 บุรีรัมย์  124  107

 107

  100.00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  100.00 %คลิก

 30

 ปทุมธานี  131  119

 119

  100.00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  100.00 %คลิก

 31

 ประจวบคีรีขันธ์  91  77

 77

  100.00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  100.00 %คลิก

 32

 ปราจีนบุรี  62  53

 53

  100.00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  100.00 %คลิก

 33

 ปัตตานี  77  74

 74

  100.00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  100.00 %คลิก

 34

 พระนครศรีอยุธยา  78  73

 73

  100.00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  100.00 %คลิก

 35

 พะเยา  75  66

 66

  100.00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  100.00 %คลิก

 36

 พังงา  41  36

 36

  100.00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  100.00 %คลิก

 37

 พัทลุง  110  84

 84

  100.00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  100.00 %คลิก

 38

 พิจิตร  55  44

 44

  100.00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  100.00 %คลิก

 39

 พิษณุโลก  103  94

 94

  100.00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  100.00 %คลิก

 40

 เพชรบุรี  94  91

 91

  100.00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  100.00 %คลิก

 41

 เพชรบูรณ์  74  69

 69

  100.00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  100.00 %คลิก

 42

 แพร่  69  65

 65

  100.00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  100.00 %คลิก

 43

 ภูเก็ต  51  49

 49

  100.00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  100.00 %คลิก

 44

 มหาสารคาม  115  87

 87

  100.00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  100.00 %คลิก

 45

 มุกดาหาร  58  50

 50

  100.00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  100.00 %คลิก

 46

 แม่ฮ่องสอน  42  40

 40

  100.00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  100.00 %คลิก

 47

 ยโสธร  83  56

 56

  100.00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  100.00 %คลิก

 48

 ยะลา  110  65

 65

  100.00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  100.00 %คลิก

 49

 ร้อยเอ็ด  131  95

 95

  100.00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  100.00 %คลิก

 50

 ระนอง  29  26

 26

  100.00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  100.00 %คลิก

 51

 ระยอง  83  79

 79

  100.00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  100.00 %คลิก

 52

 ราชบุรี  103  78

 78

  100.00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  100.00 %คลิก

 53

 ลพบุรี  77  74

 74

  100.00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  100.00 %คลิก

 54

 ลำปาง  85  81

 81

  100.00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  100.00 %คลิก

 55

 ลำพูน  73  64

 64

  100.00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  100.00 %คลิก

 56

 เลย  141  75

 75

  100.00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  100.00 %คลิก

 57

 ศรีสะเกษ  113  91

 91

  100.00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  100.00 %คลิก

 58

 สกลนคร  138  100

 100

  100.00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  100.00 %คลิก

 59

 สงขลา  185  148

 148

  100.00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  100.00 %คลิก

 60

 สตูล  56  48

 48

  100.00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  100.00 %คลิก

 61

 สมุทรปราการ  189  159

 159

  100.00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  100.00 %คลิก

 62

 สมุทรสงคราม  29  26

 26

  100.00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  100.00 %คลิก

 63

 สมุทรสาคร  61  47

 47

  100.00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  100.00 %คลิก

 64

 สระแก้ว  79  69

 69

  100.00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  100.00 %คลิก

 65

 สระบุรี  91  83

 83

  100.00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  100.00 %คลิก

 66

 สิงห์บุรี  38  38

 38

  100.00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  100.00 %คลิก

 67

 สุโขทัย  108  103

 103

  100.00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  100.00 %คลิก

 68

 สุพรรณบุรี  95  87

 87

  100.00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  100.00 %คลิก

 69

 สุราษฎร์ธานี  163  138

 138

  100.00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  100.00 %คลิก

 70

 สุรินทร์  178  104

 104

  100.00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  100.00 %คลิก

 71

 หนองคาย  81  62

 62

  100.00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  100.00 %คลิก

 72

 หนองบัวลำภู  68  49

 49

  100.00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  100.00 %คลิก

 73

 อ่างทอง  32  31

 31

  100.00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  100.00 %คลิก

 74

 อำนาจเจริญ  67  47

 47

  100.00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  100.00 %คลิก

 75

 อุดรธานี  147  130

 130

  100.00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  100.00 %คลิก

 76

 อุตรดิตถ์  93  93

 93

  100.00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  100.00 %คลิก

 77

 อุทัยธานี  57  57

 57

  100.00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  100.00 %คลิก

 78

 อุบลราชธานี  195  177

 177

  100.00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  100.00 %คลิก

 

 รวมทั้งหมด  8,130

 6,877

 6,877

  100.00 %

 

 

  99.99 %


    หมายเหตุ : สหกรณ์ทั้งหมด คือ รวมสถานะยังไม่เริ่มดำเนินการ ดำเนินการ และเลิกสหกรณ์
  สหกรณ์ Active คือ สถานะยังไม่เริ่มดำเนินการ และดำเนินการ
  ข้อมูล ณ วันที่   20 พฤษภาคม 2562  : 0:55:47
สัญลักษณ์สี
เปอร์เซ็นต์การบันทึก
0 - 10
10 - 20
20 - 30
30 - 40
40 - 50
50 - 60
60 - 70
70 - 80
80 - 90
90 -100