รายการ

บันทึกแก้ไข
  1. บันทึก / แก้ไข Profile   อยู่ระหว่างดำเนินการดึงข้อมูลเพื่อจัดทำสารสนเทศสหกรณ์
   
ดูข้อมูล
  2. รายสหกรณ์ - - > สำนักงานสหกรณ์จังหวัด  (ใส่ Username และ Password)
  3. รายสหกรณ์ - - > ส่วนกลาง  (ใส่ Username และ Password)
  4. บุคคลทั่วไป
  5. ระบบค้นหาข้อมูลโปรไฟล์สหกรณ์ - - > สำนักงานสหกรณ์จังหวัด  (ใส่ Username และ Password)
Download ข้อมูล
  6. Download ข้อมูล Profile เป็น File Excel - - > สำนักงานสหกรณ์จังหวัด  (ใส่ Username และ Password)
  7. Download ข้อมูล File Excel ทั้งประเทศ - - > ส่วนกลาง  (ใส่ Username และ Password)
  8. ดาวโหลดแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูล Profile สหกรณ์    File : PDF     File : Word
การบันทึกข้อมูลเข้าระบบ
  A_2564. รายชื่อจังหวัดที่บันทึกข้อมูล Profile สหกรณ์ เข้าระบบ
  B_2564. รายชื่อจังหวัดที่บันทึกข้อมูล Profile สหกรณ์ เข้าระบบ  (ตามเขตตรวจราชการ)
คู่มือการใช้งาน
หนังสือแจ้งจังหวัด เรื่องการจัดทำข้อมูลโปรไฟล์สหกรณ์ ประจำปี 2564 (ณ 31 ธันวาคม 2564)ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมสหกรณ์   www.cpd.go.th
โทรศัพท์ 0 2628 5519 , 0 2281 8621, 0 2281 1900 ต่อ 609 ,610
E-mail : cpd_database@cpd.go.th