รายการ

บันทึกแก้ไข
  1. บันทึก / แก้ไข Profile  (เมนูนี้รองรับเฉพาะเบราเซอร์ Internet Explorer เท่านั้น)
   
ดูข้อมูล
  2. รายสหกรณ์ - - > สำนักงานสหกรณ์จังหวัด  (ใส่ Username และ Password)
  3. รายสหกรณ์ - - > ส่วนกลาง  (ใส่ Username และ Password)
  4. บุคคลทั่วไป
  5. ระบบค้นหาข้อมูลโปรไฟล์สหกรณ์
  6. ค้นหาข้อมูลสหกรณ์ปศุสัตว์
Download ข้อมูล
  7. Download ข้อมูล Profile เป็น File Excel (รายจังหวัด)
  8. Download ข้อมูล File Excel ทั้งประเทศ
  9. ดาวโหลดแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูล Profile สหกรณ์    File : PDF     File : Word
รายชื่อจังหวัดที่บันทึกข้อมูล Profile สหกรณ์ เข้าระบบ
  A_2563. รายชื่อจังหวัดที่บันทึกข้อมูล Profile สหกรณ์ เข้าระบบ
  B_2563. รายชื่อจังหวัดที่บันทึกข้อมูล Profile สหกรณ์ เข้าระบบ  (ตามเขตตรวจราชการ)
คู่มือการใช้งานศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมสหกรณ์   www.cpd.go.th
โทรศัพท์ 0 2628 5519 , 0 2281 8621, 0 2281 1900 ต่อ 609 ,610
E-mail : cpd_database@cpd.go.th