ปริมาณธุรกิจ
 
                                    1. บันทึกแผน/เป้าหมาย (ส่วนกลาง)
                                    2. บันทึกผลการปฏิบัติงานตามคำรับรอง (จังหวัด) ปีงบประมาณ 2560
                                    3. รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการรายจังหวัด
                                    4. รายชื่อจังหวัดที่รายงานผลเข้าระบบ แยกตามเดือนที่รายงาน
                                    5. ดึงข้อมูล File Excel (ส่วนกลาง)
                                    6. ดึงข้อมูล File Excel (จังหวัด)   
                                    7. คู่มือการใช้โปรแกรม
กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมสหกรณ์   www.cpd.go.th
โทรศัพท์ 0 2628 5519 , 0 2281 8621, 0 2281 1900 ต่อ 610
E-mail : cpd_database@cpd.go.th