ตรวจสอบความครบถ้วนการจัดส่งข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์


รหัส 13 หลัก    
รหัสผ่าน    
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมสหกรณ์   www.cpd.go.th
โทรศัพท์ 0 2628 5519 , 0 2281 8621, 0 2281 1900 ต่อ 609 ,610
E-mail : cpd_database@cpd.go.th