ระบบค้นหาที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของสหกรณ์ชื่อสหกรณ์

** อัพเดทล่าสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 **
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมสหกรณ์
เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2281-8621 โทรสาร 0-2281-8621