กรมส่งเสริมสหกรณ์  กรอกแบบสำรวจ   ผลสำรวจรายข้อ  ผลสำรวจรายกลุ่มผู้กรอก    สรุปผลสำรวจ   
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อบริการ ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมสหกรณ์
ประจำปีงบประมาณ 2561

  เพศ ชาย หญิง      
 
  วุฒิการศึกษา ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี
 
  ช่องทางในการติดต่อเพื่อใช้บริการกับศูนย์สารสนเทศ (เลือกได้มากกว่า 1)
เว็บไซต์ โทรศัพท์ ติดต่อที่ศูนย์สารสนเทศ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) จดหมาย
 
  สถานภาพ  

กรุณากดปุ่ม 

ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมสหกรณ์   www.cpd.go.th
โทรศัพท์ 0 2628 5519 , 0 2281 8621, 0 2281 1900 ต่อ 609 ,610
E-mail : cpd_database@cpd.go.th