กรมส่งเสริมสหกรณ์  กรอกแบบสำรวจ  สรุปผลสำรวจ   

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการเข้าใช้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประเด็นที่ให้บริการ
คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ(%)

    1. เว็บไซต์มีความทันสมัย สวยงาม
4.13
 82.60  %
    2. ความเร็วในการเข้าถึง/Download
4.05
  81.00  %
    3. การค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์ มีความสะดวก/ง่ายต่อการค้นหา/เข้าถึงข้อมูล
4.03
  80.60  %
    4. ข้อมูลที่เผยแพร่มีความเหมาะสม/ตรงตามความต้องการ
4.03
  80.60  %
    5. ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย เชื่อถือได้
4.04
  80.80  %
    6. ในภาพรวม ท่านมีความพึงพอใจต่อการเข้าใช้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์
4.10
  82.00  %

ความพึงพอใจการเข้าใช้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์
4.06
  81.27  %

จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจ   1,173  ราย

13/09/2560  10:33:23 PM       

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมสหกรณ์   www.cpd.go.th
โทรศัพท์ 0 2628 5519 , 0 2281 8621, 0 2281 1900 ต่อ 609 ,610
E-mail : cpd_database@cpd.go.th