รายการ
 
บันทึกแก้ไข
  3. บันทึก Profile กลุ่มอาชีพ   เรียนผู้บันทึกข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอปิดการบันทึก/แก้ไขข้อมูล เพื่อจัดทำสารสนเทศกลุ่มอาชีพ ณ 31 ธันวาคม 2560 กรณีต้องการใช้งาน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อขอเปิดระบบได้ค่า ขอบคุณค่ะ ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ    
 
รายงาน
  4. รายงานกลุ่มอาชีพรายกลุ่ม
  5. รายงานสรุปจำนวนกลุ่มอาชีพตามสถานะ
 
ดาวน์โหลด
  6. ดาวน์โหลดข้อมูลโปรไฟล์กลุ่มอาชีพ เป็น File Excel  (รายจังหวัด)
  7. ดาวน์โหลดข้อมูลโปรไฟล์กลุ่มอาชีพ File Excel ทั้งประเทศ
  8. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลโปรไฟล์กลุ่มอาชีพ
 
การบันทึกข้อมูลเข้าระบบ
  9. รายชื่อจังหวัดที่บันทึกข้อมูล Profile กลุ่มอาชีพ เข้าระบบ ณ 31 ธันวาคม 2560 (ปี ข้อมูล 2560)
  10. รายชื่อจังหวัดที่บันทึกข้อมูล Profile กลุ่มอาชีพเข้าระบบ ณ 31 ธันวาคม 2560  (ตามเขตตรวจราชการ)
 
 
ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมสหกรณ์   www.cpd.go.th
โทรศัพท์ 0 2628 5519 , 0 2281 8621, 0 2281 1900 ??? 609 ,610
E-mail : cpd_database@cpd.go.th